Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BV SOETEN (KBO 0750.501.866)

ART. 1. DEFINITIES

Met SOETEN wordt bedoeld: De besloten vennootschap SOETEN, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 620, RPR Gent afdeling Oostende, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0750.501.866 en met BTW-nummer BE0750.501.866. De Klant is eenieder met wie SOETEN in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn SOETEN en de Klant samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij SOETEN en de Klant partij zijn.

ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst, dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

2.2. Dat SOETEN een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.

2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door onder meer een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.

2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door SOETEN worden aanvaard en/of zij door SOETEN werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij SOETEN deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze. Bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.

ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING

ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN

De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van SOETEN omtrent zijn noden. Omgekeerd bevindt alle nodige info omtrent de goederen zich ter beschikking van de Klant, die zich bij zijn overweging steeds tot SOETEN kan richten voor extra info. De Klant is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze. De Klant dient SOETEN voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren en risico’s in verband met het gebruik dat hij voorziet van de goederen.

ART. 3.2. OFFERTE

Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden SOETEN niet, zij maken geen aanbod uit. Offertes binden SOETEN gedurende een termijn zoals vermeldt op de specieke offertes of overeenkomsten, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan SOETEN deze weliswaar te allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan SOETEN. Bij aanbod van de Klant aan SOETEN, komt de Overeenkomst tot stand: indien SOETEN het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien SOETEN het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien SOETEN aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde goederen, werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.

ART. 4. PRIJS

ART. 4.1. ALGEMEEN

Facturen zijn contant betaalbaar in euro. Het betreffen steeds brengschulden. De prijs wordt betaald overeenkomstig de termijnen en modaliteiten bepaald in de offertes of de (bijzondere) overeenkomsten tussen de Klant en SOETEN.

ART. 4.2. NIET INBEGREPEN

Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Levering, plaatsing, installatie, elektriciteit en brandstof zijn, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, niet inbegrepen. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

ART. 4.3 LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING

4.3.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant die geen Consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen, te berekenen aan de hand van de wettelijke rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, plus 2,00%, zonder dat dit minder kan zijn dan 9,00%, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 12,00% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 250,00 EUR per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

4.3.2. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden, indien de schuldeiser een KMO is. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; 30,00 EUR vermeerderd met 10,00% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; 65,00 EUR vermeerderd met 5,00% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

4.3.3. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

4.3.4. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door SOETEN zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met 2,00% (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van SOETEN bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.

ART. 4.4. HOOFDELIJKHEID

Indien een bestelling gebeurt door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de prijs , kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie SOETEN haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

ART. 5. LEVERING

ART. 5.1. PLAATS EN INONTVANGSTNEMING

De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is en dat hij of een vertegenwoordiger aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.

ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN

5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.

5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, SOETEN over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen (indien toepasselijk).

5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant of door derden, verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.

5.2.5. Partijen komen overeen dat eventuele uitdrukkelijke termijnen indicatief zijn, die door SOETEN in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen.

ART. 5.3. VERTRAGING

Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien SOETEN in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van SOETEN kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.

ART. 5.4. LEVERINGSKOST

Levering is, behoudens uitdrukkelijk bedongen, niet inbegrepen in de prijs. Zo SOETEN levert buiten haar zetel, gebeurt dit aan marktconforme regieprijzen, discretionair te beoordelen. Alle goederen reizen (en worden gelost) steeds voor rekening en op risico van de Klant. Montage wordt, bovenop de prijs, aangerekend aan de Klant.

ART. 6. INTUITU PERSONAE

ART. 6.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST

SOETEN levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

ART. 6.2. ONDERVERHUUR

Onderverhuur of terbeschikkingstelling door de Klant aan derden is verboden.

ART. 6.3. ONDERAANNEMING

Het is SOETEN steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.

ART. 7. AANSPRAKELIJKHEID

ART. 7.1. MIDDELENVERBINTENISSEN

SOETEN verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

ART. 7.2. EXONERATIE

SOETEN is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. De aansprakelijkeheid van SOETEN is per schadegeval beperkt tot maximaal de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SOETEN, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van SOETEN bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van SOETEN. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. SOETEN kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a.

ART. 7.3. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP

Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door SOETEN geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van SOETEN. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van SOETEN, die de uitvoering van de prestaties van SOETEN ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat SOETEN zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). SOETEN zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. SOETEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft SOETEN het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie maanden, opeenvolgend, is SOETEN gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie maanden, opeenvolgend, is SOETEN gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij SOETEN, niet kennelijk onevenwichtig.

ART. 7.4. VRIJWARING

7.4.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen SOETEN en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant SOETEN en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.

7.4.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van SOETEN ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart SOETEN voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.

ART. 8. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van SOETEN, ondanks de naleving door SOETEN van haar opeisbare verplichtingen, kan SOETEN de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo een opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten) zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval SOETEN hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder SOETEN: SOETEN en haar verbonden ondernemingen. SOETEN is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.

ART. 9. RETENTIERECHT

SOETEN behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan SOETEN verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij SOETEN bevond) weer over op de Klant. Ten aanzien van de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door SOETEN.

ART. 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Verhuurde goederen zijn en blijven eigendom van SOETEN, ook wanneer zij niet tijdig geretourneerd worden. Alle risico’s zijn en blijven wel steeds ten laste van de Klant vanaf de levering tot aan de retournering. Verkochte goederen blijven eigendom van SOETEN tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Het is SOETEN toegestaan om, zowel bij koop als bij verhuur, op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan SOETEN om hiertoe zijn eigendom te betreden.

ART. 11. SCHULDVERGELIJKING / NETTING

SOETEN heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant tegenover SOETEN, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover SOETEN te compenseren met eventuele vorderingen van SOETEN, tenzij de Klant een Consument is.

ART. 12. VERJARING EN VERVAL

Alle aanspraken van de Klant jegens SOETEN moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke rechtsbronnen.

ART. 13. PRIVACY EN GDPR

De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan SOETEN om alle (persoons)gegevens, nodig voor de opdracht te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst SOETEN naar haar privacy policy.

ART. 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de huur of koop blijven behouden in hoofde van SOETEN (dan wel de artiesten waarmee SOETEN samenwerkt). Alle concepten, creaties, werkmethodes, (voor)ontwerpen, tekeningen, plannen, offertes… blijven eigendom van SOETEN. Behalve indien er een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft SOETEN het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken uit een explicite geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bijvoorbeeld het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product van de aanneming. De Klant verleent toestemming aan SOETEN om foto’s te nemen van haar werken en resultaten en om deze te gebruiken voor onder meer publiciteitsdoeleinden.

ART. 15. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID

Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).

ART. 16. TAAL

Wanneer de Voorwaarden zijn opgesteld in verscheidene taalversies, dan zal de Nederlandstalige versie primeren op de andere versies van de Voorwaarden.

ART. 17. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de overeenkomsten tussen SOETEN en de Klant. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar SOETEN haar zetel heeft, tenzij SOETEN er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

Exit Through The Gallery

Mr. Brainwash

Vrijdag 1 tot en met 3 Maart, 2024