Algemene voorwaarden

Welkom bij Vision XR Gallery!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Vision XR Gallery, te vinden op https://visionxrgallery.com/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Vision XR Gallery niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw”, verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn Vision XR Gallery en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Vision XR Gallery . Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit materiaal van Vision XR Gallery voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.

Dat mag je niet doen:

Herpubliceren van materiaal uit Vision XR Gallery
Materiaal van Vision XR Gallery verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van Vision XR Gallery reproduceren, dupliceren of kopiëren
Inhoud herverdelen uit Vision XR Gallery

Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Vision XR Gallery filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Vision XR Gallery, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Vision XR Gallery niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Vision XR Gallery behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
Hierbij verleent u Vision XR Gallery een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks Naar Onze Inhoud
De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Regeringsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
online directory distributeurs;
internet portalen;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Vision XR Gallery compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Vision XR Gallery. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van Vision XR Gallery’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid Inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy
Lees onze Privacybeleid

Voorbehoud Van Rechten
Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk ogenblik te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering Van Links Van Onze Website
Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Exit Through The Gallery

Mr. Brainwash

Vrijdag 1 tot en met 3 Maart, 2024